Adatkezelési tájékoztató

 1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a BJÁBRIS ALAPÍTVÁNY („Alapítvány”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Alapítvány adatvédelmi és adatkezelési politikáját és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a www.bjabris.hu és shop.bjabris.hu weboldalakhoz kapcsolódó adatkezelésekről.

 1. 2.         Alapfogalmak

Jelen Szabályzat értelmezése során lényeges alapfogalmak:

 

2.1.      Adatkezelő: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A www.bjabris.hu és shop.bjabris.hu oldalakon folytatott webáruházi értékesítés esetén annak üzemeltetője; (azaz aki magát a szolgáltatást végzi):

Adatkezelő:
Cégnév: BJÁBRIS ALAPÍTVÁNY
Székhely címe: 2067 SZÁRLIGET, TÖLGYFA UTCA 2
Cégjegyzékszám: 11-01-0001078
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Tatabányai Járásbíróság
Statisztikai számjel: 18879759-9499-569-11
Adószám: 18879759-1-11)
Bankszámlaszám : 11600006-00000000-79318624

Telefon: +36304132270 (normál díjszabású)
E-mail: bjabrisfight@gmail.com

 

2.2.      Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik

2.3.      Érintett: az adatkezelésben az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik

Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki az Alapítvány honlapján (shop.bjabris.hu) működő Webáruházat használja; azt meglátogatja, azon regisztrál, vagy a honlapon regisztráció nélkül vásárol (továbbiakban: „Felhasználó”).

2.4.      Személyes adat: egy természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár közvetett módon – a személlyel kapcsolatba hozható információ

2.5.      Adatkezelés: a személyes adatok bármilyen célú felhasználása (pl.: vásárlás lebonyolítása) valamint az adatokon elvégzett bármely

2.6.      Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő megbízása alapján elvégzi az adatfeldolgozási műveleteket, az Adatkezelő nevében személyes adatot kezel.

2.7.      Webáruház: az Alapítvány honlapján (shop.bjabris.hu) üzemeltetett internetes áruház (továbbiakban: „Webáruház”)

Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelésekre a magyar jogszabályok és Magyarországon kötelezően alkalmazandó uniós jogszabályok (GDPR) rendelkezései figyelembevételével kerül sor.

 

Jogszabályi hivatkozások:

Ektv. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
Fogy.véd.Tv. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
Grt. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
GDPR AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
InfoTv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Postatv.” A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
Számv. tv. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja az Alapítvány honlapján kezdeményezett kapcsolatfelvétel megválaszolása, illetve bármilyen a Webáruházban elérhető szolgáltatás nyújtásának biztosítása.

Adatkezelésre kerül sor különösen:

 • webáruházi rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés;
 • Panaszkezelés;
 • Kapcsolatfelvételi űrlap használata.

 

 1.         Általános rendelkezések

Az Alapítvány a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az e-mail címek nem kerülnek regisztrálásra, így azokat minden alkalommal meg kell adni újra.

Az Alapítvány felhívja a részére adatközlők figyelmét arra is, hogy ha nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 1. Személyes adatok kezelése

Az Alapítvány a megadott személyes adatokat a Szabályzatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

5.1       Termék megvásárlása a bjabris.shop.hu oldalon

Az adatkezelés célja a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: A Webáruházbana vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja.

A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül az Alapítvány nem tudja feldolgozni rendelését és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.

Kezelt adatok köre: rendelésszám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, színe, választott fizetési, számlázási és szállítási mód adatai, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés ideje.

Adatkezelési időtartama: A Felhasználó személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig tárolja az Alapítvány, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő az Alapítvány a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig kell tárolni), a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita.

Adatátadás, adatátadás címzettjei: termék vásárlása esetén a fenti adatokat az Alapítvány átadja a KBOSS.hu Kft (1031, Budapest, Záhony utca.7., a.sz.:13421739-2-41) által üzemeltetett elektronikus számlázási rendszernek számla kiállítása céljából, valamint a Microware Hungary Kft (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., a.sz.:13128113-2-42) által üzemeltetett webtárhely szolgáltató rendszernek.

Adatátadás jogalapja az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az InfoTv. 6. § (5) bekezdése, figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) alpontjára.

 

 

 

5.2Kiszállítással összefüggő adatkezelés

Ha a Felhasználó szerződést köt a Alapítvánnyal, az Alapítvány a Felhasználó alábbi adatait logisztikai szolgáltatói részére továbbítja annak érdekében, hogy ki tudják szállítani a Felhasználó által megrendelt termékeket.

Érintett: az a Felhasználó, akinek részére a Alapítvány a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.

Kezelt adatok köre: címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege, számlázási név és cím.

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja;figyelemmel az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdéseire.

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

Adatátadás, adatátadás címzettjei: házhozszállítás, kiszállítás esetén a fenti adatokat a Alapítvány átadja a postai szolgáltató / futárszolgálat / szállító cég részére.

Az adatátadás jogalapja az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az InfoTv. 6. § (5) bekezdése, figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) alpontjára.

A postai szolgáltatók / futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket a Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával elfogad.

 

5.3Postai, logisztikai szolgáltatók

A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják az Alapítvány logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

A jelen Szabályzat hatályba lépésekor megbízott postai szolgáltató:

Postai/logisztikai szolgáltató neve  Székhely Adatkezelési tevékenység
  GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft  2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2  Csomagszállítás
Magyar Posta Zrt 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Csomagszállítás
FoxpostZrt. 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. Csomagszállítás

 

5.4Adattovábbítás fizetési szolgáltató részére

Ha Felhasználó szerződést köt az Alapítvánnyal és online fizetést (de nem banki átutalást) választ, az online fizetési mód esetén a PAYPAL szolgáltatás közvetít a webáruház és a ténylegesen fizetést teljesítő szolgáltató között. A PAYPAL szolgáltatást a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. üzemelteti adatfeldolgozóként.

Az adatátadás jogalapja az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az InfoTv. 6. § (5) bekezdése.

 

5.5       Panaszkezelés

Érintett: Azon Felhasználó, aki az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatos panaszt jelent be az Alapítványnak.

Kezelt adatok köre: rendelésszám, a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a vásárló fogyasztóként minősülése, a vásárló által érvényesíteni kívánt igény és a panasz rendezésének módja.

Az adatkezelés célja: az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatos panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) bekezdése, figyelemmel a 6. § (5) és (6) bekezdésben foglaltakra is, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – c) pont biztosítja; összhangban az Ektv. 13/A. § (1) bekezdésével és a Fgytv. 17/A. §-ával.

Az adatkezelés időtartama: Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan.

 

5.6       Kapcsolatfelvételi űrlap használata

Ha szeretné felvenni a kapcsolatot Alapítványunkkal, erre a weboldalunk KAPCSOLAT menüjében található űrlap segítségével van lehetősége. A kapcsolatfelvételi űrlapon válaszadás céljából személyes adatok (név, e-mail cím) megadására van szükség.

Érintett: az a Felhasználó, aki az űrlapot kitölti.

Az általános tájékoztatás esetén az adatkezelés célja: az Alapítvány tevékenységével, a webshop szolgáltatásaival kapcsolatos információ megadása.

Az adatkezelés jogalapját esettől függően az InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) bek.-e illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – c) pontja biztosítja; összhangban a Fogy.véd.Tv.” 17/A. §-ával és azEktv. 13/A. § (1) bekezdésével.

Adatkezelés időtartama (űrlapon megadott személyes adatok tárolási ideje):

 • egyszeri információcsere esetén az Alapítvány az adatot haladéktalanul törli;
 • ha a megkeresés valamely az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés, vagy annak előkészítéséhez kapcsolódik, az adatkezelés időtartama az Ektv. 13/A. §-ában előírtak szerint alakul, figyelemmel a GDPR 6 Cikk (1) b) bekezdésében foglaltakra;
 • fogyasztói panasz esetén: öt év („Fogy.véd.Tv.” 17/A. §).

 

 1. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók, mint érintettek, az Alapítványtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a Alapítvány címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az bjabrisfight@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek.

A megküldött tájékoztatás-kérést az Alapítvány akkor tekinti hitelesnek, illetve jogszerűnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az Alapítvány általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Alapítvány fenti elérhetőségein. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 7. cikk (3) bekezdés).

Az Alapítvány díjat számíthat fel a GDPR-ben foglalt esetekben a tájékoztatás, illetve másolat igénylése esetén.

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 1. a)         az adatkezelés céljai;
  b)         az érintett személyes adatok kategóriái;
  c)         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  d)        adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
  lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  e)         az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  f)         valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  g)         ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  h)         a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. (GDPR 15. Cikk)
 • Az Alapítvány a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (GDPR 16. Cikk, a helyesbítéshez való jog)
 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll (i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (ii) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (iii) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen; (iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték (v) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; (vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. (GDPR 17. Cikk.)
 • Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Az Alapítvány megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 • Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Alapítvány ​korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Alapítvány megjelöli az általuk kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Alapítvány korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Alapítvány korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azoknak az Alapítvány általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Ha az adatkezelésre az érintett hozzájárulása alapján került sor, vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, vagy jogszabályban meghatározott különleges adatok kezelésével kapcsolatosan az érintett kérheti, hogy az adatkezelő az érintett által rendelkezésére bocsátott és az adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák​, ha ez technikailag megvalósítható. (GDPR 20 Cikk)
 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.. (GDPR 21. Cikk)

 

Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Bírósági jogorvoslat: Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az előírt határidőt elmulasztja az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az Alapítvány az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Kártérítés és sérelemdíj: Az Alapítvány az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Tatabányai Törvényszék (2800 Tatabánya, Komáromi u. 4., Tel: +36 34 513 100), vagy az érintett választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.